தரம் 1-13 மாணவர்களுக்கான பரீட்சை வினாத்தால்கள் Grade 1-13 and University Exam Papers

எனது எஸ் எல் தமிழ் (Sltamil) இணையதளம் ஊடாக வினாத்தாள்களை பி.டி.எப் (PDF) மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

தரம் 4, 5 ஸ்கொலசிப் (Scholarship) கணிதம், தமிழ், சிங்களம், நுண்ணறிவு (IQ), சுற்றாடல், ஆங்கிலம் ஆகிய வினாத்தாள்களும்

Sltamil Scholarship Exam Papers Sltamil Exam Papers O-Level
Sltamil Exam Papers A-Level Sltamil Exam Papers University


Like 👍 Share 😍 செய்வதன் மூலம் உங்கள் ஆதரவினை வழங்குங்கள் 👍

Post a Comment

0 Comments