ட, டா, டி பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள். Da, Di are Baby Girl Names - Sltamil.com

Da, Di are Baby Girl Names.

ட வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் "Da Di Du Names in Tamil for Girl" புதிதாக பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது என்பது ஒரு சந்தோஷமாக கொண்டப்படும் நிகழ்வாகும். அந்த வகையில், பெற்றோர்கள் தன் குழந்தைக்கு புதிதாகவும் மற்றும் வித்தியாசமான பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்புவார்கள். 

அந்த வகையில் இந்த பதிவில் ட வரிசை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் புதிய மாடல் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு தந்துள்ளோம். அவற்றில் தங்களுக்கு பிடித்த ட வரிசை பெண் குழந்தை பெயரை (Pen Kulanthai Ppeyargal) தேர்வு செய்து. தங்கள் பெண் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்டி மகிழுங்கள்.

ட, டா, டி வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள். Da Di Du Names in Tamil for Girl

டரித்ரீ   - Darithri

டர்வினா   -  Darvina

டர்வினி   - Darvini

டனம்    -  Danam

டர்பனிகா     -    Darpanika

டர்ச்சி     -     Darchchi

டர்ச்சிக்கா    - Darchchika

டன்யா     -    Danya

டர்ச்சினி    -  Darchchini

டர்ஷிகா    -    Darchika

டர்ஷினி - Darchini

டர்ஷனா    -     Darsana

டானிகாஸ்ரீ - Danikasri

டானிசி     -    Danichi

டானியா -     Daniya

டாமினி    -     Damini

டாப்ஸி - Dapchi

டான்சி    -   Danchi

டாமினிஸ்ரீ  -     Daminisri

டானெகா     -     Daneka

டந்திராணி - Dantirani 

டமாஸ்வஸ்ரி - Damasvasri 

டரித்ரீ     -    Daritree 

டரித்ரீதேவி - Daritreedevi 

டர்வினா - Dravina

டர்வினாவள்ளி - Dravinavalli 

டர்வினி - Dravini 

டகினி - Dakini

டந்தி - Danti

டமாஸ்வஸ்ரி - Damasvasri

டரித்ரீ - Daritree

டாக்டர்மதி - Drdhamati

டாமினி - Damini

டார்லி - Tarli

டானிகா - Danika

டானிசி - Tanisi

டானியா - Tania

டானெகா - Taneca

டான்சி   - Tansi

டானிகாஸ்ரீ - Danikashri 

டானிசி - Tanisi 

டானிசிமதி - Tanisimathi 

டானிசிமாலா - Tanisimala 

டானியா - Tania 

டாமினி - Damini 

டாமினிமாலா -  Daminimala 

டாமினிஸ்ரீ   - Daminishri 

டார்லிமாலா - Tarlimala 

டிலக்சனா - Dilaxana 

டிவாணி - DivaniLike 👍 Share 😍 செய்வதன் மூலம் உங்கள் ஆதரவினை வழங்குங்கள் 👍

Post a Comment

0 Comments