இலங்கையின் சாதாரண தர பாடங்கள் G.C.E. (O/L) Subjects Syllabus of Sri Lanka


The G.C. E (OL) grades are given below.

கல்விப் பொதுச் சான்றிதழ் - சாதாரண தரம் (G.C.E. - O/L) என்பது இலங்கையில் பரீட்சை திணைக்களத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இலங்கை அரசாங்கத்தின் கல்வி முறையாகும். 

பொதுவாக அரசுப் பாடசாலைகளில் படிக்கும் 16 வயது மாணவர்களுக்கான முக்கியத் தேர்வுகளில் இதுவும் ஒன்று. உண்மையில் இது தரம் 11, மற்றும் கல்விக்கான பொதுச் சான்றிதழ் (உயர் தர) அல்லது  G.C.E. (A/L) க்கான நுழைவுத் தேர்வு ஆகும்.  பெதுவாக சாதாரண (தர பரீட்சை) G.C.E.O/L பரீட்சை வருடா வருடம் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும்.

General Certificate of Education - Ordinary Level (G.C.E. - O/L) is a Sri Lankan government’s education system that applies by the Examination Department in Sri Lanka. 

It is one of the key examinations to 16 years old students who study in government schools.  Literally, it is grade 11, and entry examination to General Certificate of Education (Advanced Level) or G.C.E. (A/L). The (Ordinary Level) G.C.E. O/L examination is held annually in December.

G.C.E. (O/L) பாடத்திட்டங்கள் மூன்று விருப்ப பாடங்களுடன் ஆறு முக்கிய பாடங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அனைத்து 06 முக்கிய G.C.E. (O/L) பாடத்திட்டங்கள் / பாடங்கள் அதன் வகைப்பாடுகளின்படி பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது.

G.C.E. (O/L) syllabuses have six main subjects with three optional subjects. All 6 main G.C.E. (O/L) syllabuses / subjects are as follows as per its categorizations.

No.

Main Subject

G.C.E. O/L subject / syllabus

1

Religion

Buddhism
Saivaneri (Hinduism / Shaivism)
(Roman)Catholicism (RC)
Christianity (Non RC)
Islam

2

(Primary) Language

Sinhala Language and Literature
Tamil Language and Literature

3

(Secondary) Language

English

4

History

5

Science

6

Mathematics

மேற்கண்ட ஆறு முக்கிய பாடங்கள் கட்டாயம். இருப்பினும், மாணவர்கள் தங்கள் மதத்தையும் முதன்மை மொழியையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி விருப்ப பாடங்கள் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் ஒரு பாடம் வீதம் மூன்று பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அரசுப் பள்ளியிலும் அனைத்து விருப்பப் பாடங்களும் கிடைக்காமல் போகலாம்.

The above six main subjects are compulsory. However, students can select their religion and primary language.

There optional subjects are categorized in to three areas as given below. Students have to choose three subjects one subject from each area. All of optional subjects may not available in each government school.

Optional subject

Type

1

Business & Accounting Studies

Commerce

Geography

Geography

Civic Education

Education

Entrepreneurship Studies

Entrepreneurship

Second Language (Sinhala)

Language

Second Language (Tamil)

Pali

Sanskrit

French

German

Hindi

Japanese

Arabic

Korean

Chinese

Russian

2

Oriental Music

Music

Western Music

Carnatic Music

Oriental Dancing

Dance

Bharatha Dancing

Art

Art

Appreciation of English Literary Texts

Literary Texts

Appreciation of Sinhala Literary Texts

Appreciation of Tamil Literary Texts

Appreciation of Arabic Literary Texts

Drama and Theatre

Drama

3

Information & Communication Technology

IT

Agriculture & Food Technology

Agriculture

Aquatic Bio-resources Technology

Aquatics

Arts & Crafts

Art

Home Economics

Economics

Health & Physical Education

Health

Communication & Media Studies

Technology
(Communication)

Design & Construction Technology

Design & Mechanical Technology

Design, Electrical & Electronic Technology

Electronic Writing & Shorthand

ஒவ்வொரு பாடசாலை மற்றும் தனிப்பட்ட தேர்வுகளுக்கு வெளியிடப்படும். பொதுவன சாதாரண தரப் பரீச்சைக்கான தரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Result will be announced and posted to each school and private candidates. The G.C. E (O/L) grades are given below.

Marks

Grade

100-75

A

74-65

B

64-50

C

49-35

S

below 35

W

"A" Grade - Distinction

"B" Grade- Very Good Pass

"C" Grade- Credit Pass

"S" Grade- Ordinary Pass

"W" Grade- Considered as Failed.Post a Comment

0 Comments